Strony informacyjne

Regulamin konta

REGULAMIN KONTA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ

§1. Definicje

 1. Konto – nieodpłatna funkcjonalność Platformy zakupowej (usługa świadczona drogą elektroniczną) pozwalająca na spersonalizowanie wybranych przez Klienta ustawień dla procesu składania zamówień i ich realizacji oraz śledzenia ich historii, ułatwiająca dokonywanie zakupów.
 2. Platforma zakupowa – narzędzie dostępne pod adresem internetowym www.majka.com.pl . Narzędzie to umożliwia nabywanie towarów od Usługodawcy.
 3. Usługodawca  – Maria Gajewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Majka Biuroserwis Maria Gajewska, NIP 897-114-95-13, adres mailowy biuro@majka.com.pl, tel 71 78 17 178
 4. Użytkownik – klient nabywający towary za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

§ 2. Konto na Platformie zakupowej

 1. Dla Użytkownika Platformy zakupowej tworzone jest Konto.
 2. Założenie i korzystanie z Konta użytkownika jest nieodpłatne i dobrowolne, jednak jest warunkiem korzystania z Platformy zakupowej.
 3. Konto pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z funkcjonalności Platformy zakupowej, takich jak sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych Użytkownika w Koncie.
 4. Konto zakłada Użytkownikowi Usługodawca po zgłoszeniu przez Użytkownika chęci korzystania z Platformy zakupowej i podaniu danych wymaganych przy założeniu Konta.
 5. Aby korzystać z Konta Użytkownika należy posiadać urządzenie (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i aktywną przeglądarką internetową, a także podane przez Usługodawcę dane dostępowe (login i hasło).
 6. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta na Platformie zakupowej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Umowa o prowadzenie Konta na Platformie zakupowej zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email: biuro@majka.com.pl , swoją rezygnację. Rezygnacja będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje brakiem możliwości korzystania z Platformy zakupowej.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konta należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: biuro@majka.com.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i wskazanych przez nich osób upoważnionych jest Usługodawca – Majka Biuroserwis Maria Gajewska, ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta na Platformie zakupowej.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO );
  2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo Administrator  danych osobowych  informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest:
  1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  2. uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://majka.com.pl/pl/page/polityka-prywatnosci

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:
  1. zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie przez Usługodawcę usługi prowadzenia Konta – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany,
  2. modernizacją Konta, polegającą na zmianie jego funkcjonalności – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Konta, wysyłając informację w tym zakresie na adres e-mail Usługodawcy: biuro@majka.com.pl. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Użytkownika momencie, nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania przez Użytkownika z Platformy zakupowej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
Proszę czekać, trwa ładowanie...