Strony informacyjne

Regulamin

REGULAMIN

PLATFORMY SKLEP.MAJKA.COM.PL

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. "Majka" – Majka biuroserwis Maria Gajewska , ul.Robotnicza 1a , 53-607 Wrocław , NIP 897-114-95-13
 2. Podmioty zrzeszone – podmioty związane z "Majka" umową o współpracy,
 3. Platforma zakupowa - narzędzie działające pod adresem internetowym www.majka.com.pl, do którego ma prawo "Majka", umożliwiające dokonywanie zamówień Klientom "Majka" oraz Klientom Podmiotów zrzeszonych,
 4. Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówień za pośrednictwem Platformy zakupowej,
 5. Login - zabezpieczona hasłem nazwa nadana Klientowi lub osobom upoważnionym przez Klienta do dokonywania zamówień lub ich akceptacji przez jeden z Podmiotów zrzeszonych lub "Majka", którą posługuje się on na potrzeby składania zamówień za pośrednictwem Platformy zakupowej,
 6. Katalog - widoczna dla Klienta Podmiotu zrzeszonego oferta nabycia prezentowanych towarów po ustalonych w nim cenach,
 7. Załącznik - instrukcja obsługi Platformy zakupowej, dołączana przez Podmiot zrzeszony lub "Majka" do umowy z Klientem każdorazowo przy zawieraniu tej umowy.

Artykuł 2

Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych
za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Warunki korzystania z Platformy zakupowej

Artykuł 3

 1. Warunkiem korzystania z Platformy zakupowej jest uzyskanie od Podmiotu zrzeszonego lub "Majka" Loginu.
 2. W celu otrzymania Loginu Klient zobowiązany jest dostarczyć Podmiotowi zrzeszonemu lub "Majka" wszelkie informacje umożliwiające jego identyfikację oraz pozwalające określić jego wewnętrzną organizację i potrzeby, a także dane kontaktowe, w szczególności:

a)      firmę i siedzibę podmiotu/ imię i nazwisko oraz adres zameldowania,

b)      nr KRS, REGON, NIP/ PESEL, NIP,

c)      w przypadku Klientów innych niż osoby fizyczne – wewnętrzną strukturę wraz z określeniem osób uprawnionych do składania zamówień i ich akceptacji,

d)      informacje o oddziałach Klienta i regionach, w których dokonuje zamówień.

 1. "Majka" i Podmioty zrzeszone zastrzegają sobie prawo żądania od Klienta innych danych niż wymagane w ust. 2, a także ograniczenie zakresu żądanych danych w stosunku do wyliczenia zamieszczonego w ust. 2.
 2. Niedopełnienie przez Klienta obowiązku określonego w ust. 2 może skutkować odmową nadania mu Loginu.
 3. W razie zmiany jakichkolwiek danych określonych w ust. 2, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Podmiot zrzeszony lub "Majka", które nadały mu Login.
 4. Skutki niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 4 obciążają Klienta.

Procedura składania zamówienia

Artykuł 4

 1. Funkcje dostępne dla Klienta związane z procedurą składania zamówienia uzależnione są od statusu Klienta, odpowiadającego jego potrzebom, nadanego mu wraz z Loginem.
 2. Status Klienta może ulec zmianie w trakcie trwania umowy o współpracy łączącej Klienta i Podmiot zrzeszony lub "Majka".
 3. Zmiana określona w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta złożony w "Majka" lub Podmiocie zrzeszonym, zaakceptowany przez odpowiedni Podmiot zrzeszony lub "Majka" poprzez nadanie Klientowi nowego Loginu lub zmianę funkcji dotychczasowego – w zależności od potrzeb Klienta.

Artykuł 5

 1. Status Klienta można określić na 3 sposoby:

a)      Klient Podstawowy,

b)      Klient Rozszerzony – Operator,

c)      Klient Rozszerzony – Superoperator.

 1. Ustalenie szczegółowych zasad działania poszczególnych funkcji dostępnych dla Klientów o różnych statusach oraz ich zmiana są uprawnieniem przysługującym wyłącznie "Majka" i Podmiotom zrzeszonym.

Artykuł 6

 1. Procedura dokonywania zamówienia jest uzależniona od statusu Klienta i określona przy nadawaniu mu Loginu.
 2. Procedura dokonywania zamówienia jest szczegółowo opisana w Załączniku, każdorazowo doręczanym Klientowi przez Podmiot zrzeszony lub "Majka" przy zawieraniu umowy.

Realizacja zamówienia

Artykuł 7

 1. Realizacją zamówienia Klienta, z którym zawarł umowę i któremu Login nadał Podmiot zrzeszony, zajmuje się Podmiot zrzeszony.
 2. Realizacją zamówienia Klienta, z którym umowę zawarła i któremu Login nadała "Majka" , zajmuje się Podmiot zrzeszony wyznaczony w tym celu przez Majka.

Artykuł 8

Zasady realizacji zamówienia są szczegółowo uregulowane w umowie z Klientem.

Artykuł 9

Każdorazowo indywidualnie z Klientem uzgadniane są:

a)      warunki i sposób dostawy zamówionych towarów,

b)      rabaty i ceny specjalne na określone grupy towarów bądź na wszystkie towary.

Odpowiedzialność

Artykuł 10

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej zamówień dokonywanych za pośrednictwem Platformy zakupowej ponosi wobec Klienta podmiot, który zawarł z nim umowę i nadał mu Login.

Postanowienia końcowe

Artykuł 11

Dane Klienta uzyskane w celu nadania mu Loginu są zbierane i przetwarzane wyłącznie z obowiązującymi przepisami prawa.

Artykuł 12

Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wchodzą w życie z upływem 3 dni od ich publikacji na stronie internetowej działającej pod adresem www.majka.com.pl.

Proszę czekać, trwa ładowanie...